Uncategorized

The industry Standard Lidar/ Standardowy Lidar Przemysłowy

WindCube® is the most flexible and accurate wind measurement technology available, for both onshore and offshore projects. It is well-suited for all turbine types and supports continuous measurement campaigns throughout all project phases. A highly refined, mature technology, it provides unrivalled wind measurement capabilities and services for simplifying operations and maximizing operational continuity.

WindCube is a ground-based vertical profiler lidar that measures accurate wind data up to over 300 meters. It is equivalent to a very tall met mast, collecting wind speed, direction, vertical wind speed, and turbulence intensity data at 20 different heights with limited installation constraints and high operational safety.

Leosphere, a Vaisala Company, has been working with the main actors of the Wind Energy Sector around the globe for several years in many different projects as:  

 • Bankable Wind Resource Assessment
 • Contractual or Operational Power Performance Testing
 • Site prospection, suitability, and calibration
 • Power Curve Verifications
 • Continuous wind monitoring
 • Grid-loss compensation
 • R&D applications, and more…

One of the top concerns related to lidar is the accuracy and acceptance of its data and, subsequently, how effectively it improves a wind energy project’s likelihood of success and long-term performance.

A few years ago, this was a difficult question to answer. But now that Lidar has been put to use around the world on projects large and small, we have learned several key things:

 • Lidar data, on its own, is rigorously tested and proven to be as accurate as met mast data. It is compliant to IEC and other regulatory standards. It has the stage 3 from DNV GL for bankable measurements. WindCube is also capable of hybrid wind assessment, seamlessly integrating scalar and wind vector data for even higher certainty.
 • In many situations, lidar is an ideal complement to met masts filling in gaps in the data, validating and expanding measurements, and drastically reducing uncertainty.
 • The range of data available from lidar is extensive, as is the processing power of lidar units and their related software. These factors improve users’ situational awareness and allow for previously unattainable benefits, like out-of-the-box PPT according to industry best practices.

Why Leosphere, a Vaisala Company?

We are modern innovators, scientists, and discoverers who enable our customers to harness the power of wind energy in new ways. We are driven by passion, relentless curiosity, and the desire to create
a better world.

As a result, Leosphere, a Vaisala Company, is the iconic and trusted gold standard in wind lidar. Our turnkey WindCube product suite offers innovative, reliable, and highly accurate solutions for thousands of customers across the globe. All of this has enabled us to be catalysts for change and ambassadors for wind energy, always advancing the field and those we serve.

Our innovation story, like the wind energy story, continues.


WindCube® jest najbardziej elastyczną i dokładną technologią pomiaru wiatru, dostępną zarówno dla projektów lądowych jak i morskich. Jest dopasowana do wszystkich typów turbin i wspiera ciągłe kampanie pomiarowe we wszystkich fazach projektu. Jest to wysoce wyrafinowana, dojrzała technologia, która zapewnia niezrównane możliwości pomiaru wiatru oraz usługi upraszczające operacje i maksymalizujące ciągłość działania.

WindCube to naziemny  lidar profilujący pionowo, który mierzy dokładne dane wiatrowe do ponad 300 metrów. Odpowiada on bardzo wysokiemu masztowi meteorologicznemu, zbierając dane o prędkości i kierunku wiatru, prędkości pionowej wiatru oraz intensywności turbulencji na 20 różnych wysokościach, przy ograniczonych wymogach  instalacyjnych i wysokim bezpieczeństwie pracy.

Leosphere, firma należąca do Vaisala, od kilku lat współpracuje z głównymi uczestnikami sektora energetyki wiatrowej na całym świecie w ramach wielu różnych projektów, takich jak: 

 • Ocena opłacalnych zasobów wiatru
 • Testy mocy umownej lub operacyjnej
 • Poszukiwanie lokalizacji, przydatność i kalibracja
 • Weryfikacja krzywej mocy
 • Ciągły monitoring wiatru
 • Kompensacja strat sieciowych
 • Zastosowania badawczo-rozwojowe i wiele innych...

Jednym z głównych problemów związanych z lidarem jest dokładność i akceptacja jego danych,
a następnie to, jak skutecznie zwiększa on prawdopodobieństwo sukcesu i długoterminowej wydajności projektu energii wiatrowej.

Jeszcze kilka lat temu odpowiedź na to pytanie była trudna. Ale teraz, kiedy Lidar został wykorzystany na całym świecie w projektach dużych i małych, nauczyliśmy się kilku kluczowych rzeczy:

 • Dane Lidar, same w sobie, są rygorystycznie testowane i udowodniono, że są równie dokładne jak dane z masztów pomiarowych. Są one zgodne z normami IEC i innymi normami prawnymi. Posiadają stopień 3 od DNV GL dla pomiarów podlegających kontroli bankowej. WindCube jest również zdolny do hybrydowej oceny wiatru, płynnie integrując dane skalarne i wektorowe dla jeszcze większej pewności.
 • W wielu sytuacjach, lidar jest idealnym uzupełnieniem masztów pomiarowych, wypełniając luki w danych, walidując i rozszerzając pomiary oraz drastycznie zmniejszając niepewność.
 • Zakres danych dostępnych dzięki lidarowi jest szeroki, podobnie jak moc obliczeniowa jednostek lidarowych i związanego z nimi oprogramowania. Czynniki te poprawiają świadomość sytuacyjną użytkowników i pozwalają na osiągnięcie wcześniej nieosiągalnych korzyści, takich jak np. bezproblemowa realizacja PPT zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi.

Dlaczego Leosphere, a Vaisala Company?

Jesteśmy innowatorami, naukowcami i odkrywcami, którzy umożliwiają naszym klientom wykorzystanie mocy energii wiatrowej na nowe sposoby. Kierujemy się pasją, niesłabnącą ciekawością i chęcią tworzenia lepszego świata.

Dzięki temu Leosphere, firma należąca do Vaisala, jest ikoną i zaufanym złotym standardem w dziedzinie lidarów wiatru. Nasz pakiet produktów WindCube oferuje innowacyjne, niezawodne i bardzo dokładne rozwiązania dla tysięcy klientów na całym świecie. Wszystko to pozwoliło nam stać się katalizatorem zmian i ambasadorem energetyki wiatrowej,  rozwijając tę dziedzinę i tych, którym służymy.

Nasza historia innowacji, podobnie jak historia energii wiatrowej, trwa nadal.